2014. március 05., szerda 08:20

Az Irodalom- és Kultúratudományi Műhely bemutatása

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET

(Magyar Irodalomtudományi Intézeti Tanszék, Irodalomelméleti és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézeti Tanszék)


Vezetője jelenleg: Dr. Szitár Katalin
Alapító: Prof. Dr. Kovács Árpád


Tagjai:
Dr. Horváth Géza egyetemi docens, IKI,
Prof. Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, IKI,
Dr. Kovács Gábor egyetemi adjunktus, IKI,
Dr. Ladányi István egyetemi docens, IKI,
Dr. Szávai Dorottya egyetemi docens, IKI,
Dr. Bús Éva egyetemi docens, AAI

A MŰHELYRŐL

Az Irodalom- és Kultúratudományi Műhely a veszprémi magyar szak indulásának idején jött létre a tanszékalapító professzor, Dr. Kovács Árpád vezetésével, az Irodalom- és Kultúratudományi Intézet jogelődjén, a Magyar Irodalomtudományi Tanszéken. A műhelyszerű munkaforma egyrészt az oktatás és a kutatás összekapcsolását szolgálja, másrészt a hallgatók számára alkalmat ad mind szakmai műveltségük bővítésére, mind pedig önálló munkáik bemutatására, megvitatására. A tehetséggondozás fóruma is tehát. A műhely konferenciái, tudományos ülései révén bekapcsolódott az országos és a nemzetközi irodalomtudományi életbe: a magyar regénykutatás elismert fóruma lett, újabb fejlemény, új kutatási irány pedig a komparatisztika.
A műhely működését pályázatok alapozták meg, melyek keretében bonyolítottuk rendezvényeinket, könyveket adtunk ki.
Az alábbiakban összefoglaljuk a munka irányait, pályázati hátterét, műhely eseményeit, kiadványait, röviden bemutatjuk tagjai kutatási területeit és könyveiket.


KUTATÁSI TERÜLETEK, PÁLYÁZATOK ÉS EREDMÉNYEK

Regénykutatási műhely (4 országos konferencia, 4 könyv, 2 teljesített OTKA-pályázat)

- 2 OTKA-pályázat:
– Az elbeszélő diszkurzus. Elmélet, történet, műfaj. T 042844 (Témavezető: Dr. Kovács Árpád);
– Az elbeszélő diszkurzus II. NK 68992 Témavezető: Prof. Dr. Kovács Árpád)
– A többnyelvű elbeszélés. A magyar regény lokális, regionális és európai kontextusban. 2013 febr.-ban beadott OTKA-pályázat.

- Konferenciák (Veszprémi Regénykollokviumok):
– A regény nyelvei.2003. nov. 20–22.
– A regény és a trópusok 2005. szept. 29.–okt. 1.
– Regények, médiumok, kultúrák. 2008. szept. 25–27.
– Regényművészet és íráskultúra. 2010. szept. 16 – 18.

 irodalom 01


- Kiadványok:
– A regény nyelvei. Az első veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád, [Diszkurzívák 4], Budapest, Argumentum 2005. pp. 388 (T 042844)
– A regény és a trópusok. A második veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád, Budapest: Argumentum [Diszkurzívák 7.] 2006. pp. 428, (T 042844)
– Regények, médiumok, kultúrák. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 8.]. 2010. pp. 484, (NK 68992)
– Regényművészet és íráskultúra. A negyedik veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád, Szitár Katalin. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 13.] 2012. 496 p. (NK 68992)

irodalom 02


Összehasonlító irodalomtudományi kutatások:
- 2012. nov. 21-23. Műfaji identitás az európai irodalmi hagyományban (Identités de genres littéraires dans la tradition européenne) Nemzetközi Komparatisztikai Konferencia. Szervezők: Dr. Szávai Dorottya, Dr. Ladányi István, a PE Magyar Irodalomtudományi Tanszéke és a Mulhouse-i Egyetem együttműködésében, a budapesti Francia Intézet támogatásával. A konf. nyelve: angol, francia. (A kutatás háttere: Erasmus szerződés, 2012-től, együttműködés a tudományos utánpótlás-nevelésben, mely lehetőséget jelent magyar doktoranduszok külföldi szereplésére.) A konferencia anyaga önálló kiadványként fog megjelenni a Mulhouse-i Egyetem és a budapesti Francia Intézet támogatásával.

irodalom 03

Tehetséggondozó fórum
Célja a tehetséges hallgatókkal való tanórán kívüli foglalkozás, szakmai párbeszéd, tudományos utánpótlás-nevelés.
Pályázat: NTP-OKA-I-046-3 Témavezető: Dr. Horváth Géza (2010)
Kiadás alatt lévő publikáció: Az Irodalom- és kultúratudományi Műhely tanulmányai (munkacím), a kiadást finanszírozza: OKA-pályázat, Egyetemi Kiadó, Veszprém.
A Műhely munkáját jelenleg támogatja: TÁMOP-4.2.3-12/1KONV-2012-0026 sz. disszeminációs pályázat.

ESEMÉNYEK

A tudomány kultúrája c. sorozat előadásai (IKT - VEAB Irodalomtudományi Munkabizottság):
2014. 02. 26. Papp Sándor: A természet könyve
2013. 11. 19. Zalán Tibor: A sokműfajúség diszkrét szomorúsága. Zalán Tibor: Hófehérke. A Kabóca Bábszínház előadása.
2013. 10.29. Boda Dezső: A modell mint amputált valóság
2013. 10. 02. Bélafiné Dr. Bakó Katalin: Biotechnológia – kihívások és válaszok
2013. 05. 08. Vonderviszt Ferenc: Nanotechnológia a gyógyászatban
2013. 03. 27. Kovács Árpád: Blaise Pascal a geometriai, a költői és a bibliai gondolkodásról
2013. 02. 27. Fabiny Tibor: Előre irányuló emlékezés. Tipológia (figuralizmus) a Bibliában és az irodalomban
2012. 12. 12. Bartha László: A fenntartható fejlődés vitatható irányai. Kitörési lehetőségek
2012. 11. 15. Gerencsér András: Végtelen ég alatt? Elmélkedés a globális éghajlatváltozásról
2012. 10. 11. Jankovics Marcell, Szegedy-Maszák Mihály: Az ember tragédiája – olvasva és nézve


irodalom 04

 
Kerekasztal-beszélgetések (IKT – VEAB Irodalomtudományi Munkabizottság)
2012. 05. 24. A történet a műalkotásban (Kerekasztal előadói: Dobos István, Kovács Árpád, Bókay Antal, Benyovszky Krisztián)
2011. 12. 02. A modernség – Az irodalomkutatás történeti és elméleti kérdései (Kerekasztal előadói: Dobos István, Kovács Árpád, Bókay Antal, Benyovszky Krisztián)

 irodalom 05


Műhelyülések (IKT – VEAB Irodalomtudományi Munkabizottság):
2013. 11. 27. Molnár Angelika (NyME): Borisz Tomasevszkij metaforaelmélete
2012. 09. 25. Kovács Gábor: Írás és interpretáció Paul Ricoeur hernemeutikájában Az Interpretation Theory c. kötet fordításának vitája.
2010. 12. 01. Pápay Szandra: A groteszk és az irónia határán (Előadás Parti Nagy Lajos költészetéről.)
Mészáros Mátyás: Használta-e Deák Ferenc azt a szót, hogy szamuráj? (Bahtyintól Foucault-ig, és vissza...)
2010. 11. 24. Boros Oszkár: Filozófiai és költői nyelv – Diskurzusrendek a Weöres-lírában
2010. 05. 19. Kovács Árpád: A metaforikus digresszió (Cervantes és Dosztojevszkij)
2010. 04. 28. Bús Éva: Angolszász metafora-elméletek
Pintér Viktória: Metaforikus folyamat A hóhér kötele című műben
2010. 04. 14. Kovács Gábor: A diszkurzus hermeneutikája. Paul Ricoeur.

 irodalom 06

KAPCSOLATOK

A MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, Irodalomtudományi Munkabizottság (elnöke: Szitár Katalin)

Nemzetközi kapcsolatok
- Újvidéki Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Prof. Dr. Faragó Kornélia)
- Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Dr. Benyovszky Krisztián)
- Université de Haute Alsace Mulhouse-i Egyetem ILLE (Institut de recherche en Langues et Littératures) irodalom-és kultúratudományi kutatócsoport (Prof. Dr. Peter Schnyder tanszékvezető ,Prof. Dr. Michel Faure, UHA Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője)
- Universitá degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Dipartimento de Studi dell’Europa Orientale (Prof. Dr. Amedeo di Francesco)


EGYÉNI KUTATÁSOK ÉS ÖNÁLLÓ KÖNYVEK

Prof. Dr. Kovács Árpád: diszkurzív poétika, vers- és prózaelmélet, 19. századi orosz irodalom, 20. századi magyar líra és próza.
Kovács Árpád: Роман Достоевского. Опыт поэтики жанра. [Dosztojevszkij regénye. A műfaj poétikai megközelítésben] Budapest, Tankönyvkiadó, 1985. 368.
Árpád Kovács: Персональное повествование. Пушкин, Гоголь, Достоевский. [A perszonális elbeszélés. Puskin, Gogol, Dosztojevszkij]. (Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen. Herausg. von Wolf Schmid. Band 7). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien. Peter Lang, 1994. 231.
Kovács Árpád: Diszkurzív poétika. Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2004. 280 p.
Kovács Árpád: Prózamű és elbeszélés. Regénypoétikai írások. Argumentum, Bp. 2010. 206 p.
Kovács Árpád: Versbe írt szavak. Argumentum, Bp. 2011. 224 p.
Kovács Árpád: Az irodalmi esemény. Gondolat, Bp. 2013. 148 p.

 irodalom 07


Dr. Bús Éva: Shakespeare és kora, reneszánsz angol irodalom
Bús Éva: “At (Sur)Face Value: Masks and Masking in Sheridan’s The School for Scandal”. Epona 2. http://www.eponajournal.hu/epona_languages/English/files/issue_0712/Sheridan.pdf
2007, Veszprém

Dr. Horváth Géza: regényelmélet, Dosztojevszkij prózaírása, Bathyin elméleti munkássága.
S. Horváth Géza: Dosztojevszkij költői formái. A személyes elbeszélés A kamasz című regényben. Argumentum, Bp., 2002. 187 p.

irodalom 10


Dr. Kovács Gábor: próza- és verselmélet, diszkurzív poétika, Arany János és Gárdonyi Géza művei. Paul Ricœur hermeneutikája.
Kovács Gábor: A történetképző versidom. Arany János elbeszélő költészete. Argumentum, Bp., 2010. 244 p.
Kovács Gábor: A szó kényszerhelyzetben. Bevezetés Gárdonyi regénypoétikájába. Gondolat, Bp. 2011. 97 p.

 irodalom 11


Dr. Ladányi István: térpoétika, kelet-közép-európai irodalmak, határon túli magyar irodalom, kortárs magyar irodalom
Ladányi István:Távolságmutató. Esszék, tanulmányok. Vár Ucca Tizenhét Könyvek 13. Veszprém, 1996. 106 p.
Ladányi István: Hősök, terek. Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben. Gondolat, Bp. 2012. 90 p.
Ladányi István: Eresszai észrevételek. Esszék, tanulmányok. zEtna, 2013. 214 p.

 irodalom 12

Dr. Szávai Dorottya: líraelmélet, magyar-francia irodalmi kapcsolatok.
Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. Akadémiai, Bp. 2005.
Szávai Dorottya: A „Te” alakzatai. Dialógus és szubjektum a lírában. Kijárat k. 2009. 211 p.

 irodalom 08


Dr. Szitár Katalin: regényelmélet, prózakutatás, diszkurzív poétika, Kosztolányi Dezső, Németh László, a magyar modernség irodalma a 20. század első felében, 19. századi orosz irodalom.
Szitár Katalin: A prózanyelv Kosztolányinál. ELTE BTK, Bp., 2000. 247 p.
Szitár Katalin: A regény költészete. Németh László. Argumentum, Bp. 2010. 157.
Szitár Katalin: Hiány-jelek. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről. Gondolat, Bp. 2013. 86 p.

 irodalom 09

Utoljára frissítve: 2015. október 05., hétfő 11:36
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…